Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Een herbenoemingsprocedure die velen aan het denken zet.Herbenoeming burgemeester Christiaan van der Kamp. 


Perikelen herbenoeming burgemeester Christiaan van der Kamp zijn "achter de rug", integriteitsvraagstuk blijft een heikel punt, immers het dossier spreekt boekdelen en is door niemand van de overheid ingezien.


Burgemeester Mr. C. van der Kamp unaniem voorgedragen door de raad om verlenging ambtstermijn, duidelijk is dat er geen integriteitstoets heeft plaatsgevonden! De raad is inmiddels gegijzeld door Christiaan van der Kamp, ze kunnen geen kant meer uit. Een meesterzet van hem, maar als hoeder van integriteit overschrijdt hij elke grens van fatsoen, integriteit en behoorlijk bestuur. Toch is hij herbenoemd ( 12 juni 2017), maar dat doet niets af aan de  onderliggende waarheid.

Dit is het grote probleem! en "EHBO" helpt niet meer, zou je zo denken maar op de intensive care van het ministerie hebben ze blijkbaar een aparte behandeling hiervoor.

Partijgenoot de  commissaris van de koning Jaap Smit is inmiddels op de hoogte gesteld over de mogelijke consequenties, maar zoals altijd is het de kunst dat de politieke geledingen gesloten blijven, zo ook hier.  Daarbij hopen ze dat de waarheid overwaait. Meestal lukt dat en soms loopt het toch weer anders.

 
De commissaris van de koning blijft natuurlijk in dubio, immers een burgemeester moet 100% integer zijn, en burgemeester van der Kamp kan wel benoemd zijn, maar ja, van de andere kant  liggen er nog veel dossiers die nog steeds niet van tafel zijn.  In ieder geval heeft hij nog iets voor over na te denken, immers de waarheid blijft je achtervolgen, ook al wordt de leugen niet afgestraft. 

 Jaap Smit mist autoriteit en gezag  en  handelt niet waar voor hij dient te staan en  feitelijk zijn taak is?  In de provinciale  politiek zijn zijn escapes inmiddels ook doorgedrongen. Hoe zit het nu met de andere GS-leden? Een andere vraag is of de Provinciale Staten van Zuid-Holland toch niet een nader onderzoek willen gelasten, of beter gezegd moeten gelasten. Het valt ondertussen op dat niemand maar dan ook niemand reageert, en zwijgen als het graf. De minister heeft alleen iets gezegd over burgemeester Christiaan van der Kamp. 

  

Buma heeft  veel CDA-pilletjes uitgedeeld om sfeer in het land te verbeteren, met de bedoeling dat iedereen in een heerlijke roes van samenhorigheid en naasten-liefde komt te verkeren. Nu de herbenoeming een feit is, en de burgemeester op dezelfde koers verder gaat, vrees ik dat van naasten-liefde weinig terecht komt. Soms hebben pillen nu eenmaal averechtse werking? Misschien moeten we toch naar een andere dokter.

Jaap Smit stelt in een brief dat hij veel waarde hecht aan een integere bestuurder, maar weigert nog steeds het dossier in te zien en nader onderzoek te doen, laat staan het bandje af te luisteren, en over de website zwijgen we maar. Nergens uit blijkt dat hij enig onderzoek heeft verricht, en toch heeft hij geen twijfel over de integriteit van Christiaan van der Kamp. Maar ja wat is een waardeoordeel waard als je, je zelf er niet aan houdt. Voor de minister meer dan genoeg, blijkt nu.


Inmiddels erkent de gemeente schriftelijk ( april en juni 2017)dat de uitlatingen op deze website niet  als onrechtmatig worden gekwalificeerd, anders hadden ze onmiddellijk juridische stappen genomen. Jammer dat ze gelijktijdig stellen dat ze nergens voor op willen draaien, laat staan zich verantwoordelijk of aansprakelijk achten. Wel vindt hun advocaat dat de privébelangen zijn geschaad van diverse mensen. (Wellicht is de advocaat ontgaan, dat ik mijn mening verkondig uit hoofde van zijn/haar  functie als bestuurder, ambtenaar of raadslid.)


Dus de commissaris van de Koning Jaap Smit zou zijn huiswerk opnieuw moeten doen. Een beetje minder integer bestaat niet, de schijn tegen is al genoeg. Vraag die nu aan de orde is, is Jaap Smit integer of niet!!!! De minister twijfelt nog niet blijkbaar. Hij heeft inmiddels een plaats bevochten bij het hfdst. "De bestuurders en ambtenaren die zeggen integer te zijn".  In ieder geval is hij niet zorgvuldig te werk gegaan en blijkbaar gaat "eigen volk" (lees: partijleden) altijd voor de belangen van gedupeerde burgers. Hij stelt overigens anders, lees maar hier. Dit is hoe het openbaar bestuur/politiek in Nederland anno 2017 functioneert, iedere zelfreflectie ontbreekt, normvervaging is meer regel dan uitzondering, machtsbederf is aan de orde van de dag. Hoe vriendelijker en korter de briefwisseling hoe groter de leugen! Zo dacht Jaap Smit er vroeger over, hier is weinig of beter gezegd niets van over gebleven. Maar er is nog een ander probleem Jaap Smit ontbreekt het aan feitelijke kennis en kunde, zegt een landelijk krant. Maar erger nog, hij mist het natuurlijke gevoel hoe je om moet gaan met integriteit en van bestuurlijke integriteit heeft hij nog minder kaas gegeten, gezien zijn  voortdurend discutabel optreden richting de (niet) integere Christiaan van der Kamp en zijn kompanen. Jaap Smit is door een van mijn adviseurs opnieuw benaderd om de dialoog aan te gaan en de koe bij de horens te pakken, maar Jaap Smit is halsstarrig, hij vindt dat geen antwoord ook een antwoord is!!!! 


Deze bestuurders dienen in de geest van de wet te handelen, zij zijn hoeder van integriteit, de parlementaire geschiedenis is helder:  iedere schijn van niet-integer handelen is not-done, dus ben je alsdan niet integer, en dan is het doek voor die bestuurder  gevallenZowel Jaap Smit als Christiaan van der Kamp hebben niet alleen de schijn tegen, maar handelen ook nog niet integer,en erger nog ze blijven grenzen overschrijden, en niemand grijpt in. Minister Plasterk heeft stelling genomen, er is niet veel aan de handMaar ja, Minister Plasterk kon ook op zeker spelen als hij de moed had mijn dossier in te zien. Ik blijf dit een gemiste kans vinden, ook richting de Koning.


Het zoveelste integriteitsconflict dient zich aan voor burgemeester Christiaan van der Kamp, hij bestrijdt machtsbederf met toepassing van nog meer machtsbederf.  Macht corrumpeert, zei ooit iemand tegen mij, het is alleen een kwestie van tijd en dan kunnen ze geen kant meer uit. En is uiteindelijk de wanhoop nabij, dan gebeurt datgene wat je in de stoutste dromen nooit had kunnen verwachten. Ik denk dat deze man gelijk gaat krijgen, of beter gezegd zelfs al gelijk heeft. Burgemeester Christiaan van der Kamp probeert nu zijn hachje te redden met de inzet van heel veel gemeenschapsgeld (veelvoud van € 250,=).  Maar daar blijft het niet bij, het kan nog veel erger, en dat doet hij inmiddels met medeweten van zijn "kompanen" en zonder schroom. Alles is blijkbaar  geoorloofd Dit gebeurt natuurlijk ook met gemeenschapsgeld. (De laatste maanden zijn tientallen duizenden euro's oneigenlijk besteed met medeweten van alle raadsleden, en dit blijft overigens voortduren.) Ik noem dit ronselen van macht en het ondermijnen van het gezag om je persoonlijk gewin oneigenlijk veilig te stellen. Details worden binnenkort gepubliceerd.


Vreemd is natuurlijk dat  o.a. burgemeester Christiaan van der Kamp en wethouder Jan Leendert van den Heuvel bij voortduring in de fout gaan, en ook nog steeds dezelfde fout maken nl. niet integer handelen. Je zou toch denken dat ze inmiddels toch beter zouden moeten weten. Niet dus!!!! En daarbij  ook niet schuwen mensen in hun directe omgeving aan te zetten tot het verdraaien van de waarheid, sterker nog er ook nog voor betalen. Dit geldt inmiddels ook voor Jaap Smit. Het bevoegde gezag zwijgt ondanks dat ze weet hebben van dit soort praktijken.  U zult het mij eens zijn dat dit een heel onbehagelijk gevoel geeft. En nog frustrerender is dat de wet, ter voorkoming van dit soort gedrag, nauwelijks of niet wordt gehandhaafd. Maar ja, je zelf handhaven is toch wel moeilijk, maar het zat toch anders, als bestuurder moet je toch het goede voorbeeld geven. Of zie ik dat weer eens verkeerd.


Misschien ziet  burgemeester Christiaan van der Kamp en zijn kompanen het licht, nu ze op 13 en 14 juni 2017 het VNG-congres in Zeeland hebben bijgewoond. Het congres ging over vakmanschap. Vraag is natuurlijk als je, je zelf als vakman betitelt, of je dan, je ook kan permitteren  bij voortduring niet integer te handelen. Of ben je dan ook geen vakman? Ik vrees het ergste, maar wie weet misschien heeft minister Plasterk in Zeeland onze burgemeester toch even bijgepraat hoe het wel moet. Overigens tot nu toe is daar weinig van te merken in de praktijk, en nu hij is benoemd zal hier weinig verandering in komen. Ik kan niet anders dan de vinger aan de pols blijven houden en mijn dossiers verder uit te bouwen.

De Koning heeft gesproken althans het Kabinet van de Koning ondanks dat het Kabinet 2 keer is geïnformeerd inzake de hele gang van zaken. Minister Plasterk heeft zicht gebogen over het dossier, hij heeft altijd gezegd dat integriteit niet voor tweeërlei vatbaar is en de schijn al genoeg is  als die niet eenduidig en voor de volle 100% kan worden weerlegd. Minister Plasterk gaat meestal niet over een nacht ijs, lees deze handreiking integriteit  maar eens, overigens van harte aanbevolen door hem. Een van zijn speerpunten zoals hij dat zelf noemt. Mijn mening is dat    burgemeester van der Kamp en de zijne onmiddellijk door de mand vallen, maakt niet uit welk lijstje je invult, welke toets je doet of welke  politieke draai je er aan geeft. Politiek is een rare business, veelal sluiten politici de geledingen als vragen over hun gedragingen niet meer met goed fatsoen te beantwoorden zijn. Nu ook weer, helaas, (let wel dit vind ik).


De gemeente zit op ramkoers, dialoog op inhoud is een brug te ver, al een jaar aan het lijntje gehouden door de gemeente, klachtenprocedure tegen de burgemeester (Ombudsman), wethouder Martien Kromwijk en commissaris Jaap Smit worden hervat danwel opgestart en schadeprocedure is in voorbereiding. De messen zullen nu wel wel wederzijds worden aangescherpt als er geen dialoog of beter gezegd geen oplossing komt.


Opmerkelijk is  dat de Raad en de individuele raadsleden al een jaar lang radiostilte betracht, en niet ingrijpt, ondanks dat ze telkens schriftelijk op de hoogte zijn gesteld. Hoe doe je dat als burgemeester. Heel simpel hou ze een worst voor, en fêteer hun met nog meer inzet van  gemeenschapsgeld om hun eigen privébelangen veilig te stellen, en maak hun daardoor nog afhankelijker. Dit staat zwart op wit op papier , met naam en toenaam van alle betrokken raadsleden op aandragen van hun  eigen voorzitter burgemeester Christiaan van der Kamp. Ik ben bang dat  de burgemeester deze informatie angstvallig achter heeft gehouden voor het onderzoek wat minister Plasterk ondertussen heeft gelast. Minister Plasterk (PvdA) heeft mij in ieder geval op geen enkele wijze gekend in zijn onderzoek, overigens blijven de feiten overeind. Hier kan de burgemeester ook niet omheen.


Burgemeester Christiaan van der Kamp is inmiddels een aantal keren benaderd om de waarheid te aanvaarden en alsnog op een integere wijze het ontstane probleem op te lossen. Hij en zijn rechterhand wethouder van den Heuvel weigeren tot nu  elke communicatie en houden hun lippen angstvallig op mekaar. Alle vragen van mijn kant sturen ze inmiddels door naar hun advocaat AKD. Het antwoord van de gemeente middels hun advocaat is steevast wij beantwoorden jullie vragen pas, als alle procedures zijn geëindigd. Dit kan nog jaren duren. Dit noemen ze integer, transparant besturen en verantwoordelijkheid nemen.


De Raad is telkens geïnformeerd, zij maken nu ook onderdeel uit van een opvolgende integriteitskwestie. Het lijkt erop dat ze zijn gegijzeld en feitelijk omgekocht door Christiaan van der Kamp.  Jaap Smit en Christiaan van der Kamp kunnen geen kant meer uit als ze de volgende vragen moeten pareren althans waarheidsgetrouw moeten beantwoorden!  Het motto  zou toch moeten  zijn onrechtmatigheden, rechtmatig en integer oplossen, maar beiden wanen zich telkens boven de wet, en daar staan nog steeds geen sancties op, tenzij de Koning ingrijpt.  De Koning zegt overigens in zijn inauguratiespeech het volgende, ik citeer:


"Democratie is gestoeld op wederkerig vertrouwen. Vertrouwen van burgers in hun overheid. Een overheid die zich aan het recht gebonden weet en perspectieven biedt. Maar ook vertrouwen van de overheid in haar burgers. Burgers die zich medeverantwoordelijk weten voor het algemeen belang en opkomen voor elkaar. Alle publieke ambtsdragers, of ze nu gekozen zijn, benoemd of aangewezen, hebben aan dat vertrouwen hun bijdrage te leveren. Zó wordt de democratie onderhouden." (Einde citaat)


Beste lezer, U zult ondertussen wel denken in wat voor wereld ben ik terecht gekomen, maar het kan nog veel erger, als je wat van der Kampjes,  van den Heuveltjes en  Smitjes bij mekaar zet, en over openbaarheid en integriteit laat discussiëren, weet je niet wat je hoort. Conclusie: minder openbaar maken, betekent in ieder geval meer integriteit. (Je schaadt anders het vertrouwen van onze  bestuurders) Deze stelling klopt als een bus, immers als je de casus zoals bij mij omdraait, en kiest voor volledige openbaarheid (en bestuurders wantrouwt), is de integriteit  in ieder geval heel ver te zoeken, althans in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het ministerie heeft blijkbaar begrepen hoe het (niet) moet, maar leidt volgens hun wel tot de "juiste" oplossing van het het voorliggende integriteitsvraagstuk.


Mocht u nog twijfels hebben over mijn ervaringen met de gemeente, wil ik het volgende nog kwijt. Achter de schermen wordt er druk gewerkt door het college (met medeweten van de raad) om mij financieel kapot te maken, de ene na de andere beslaglegging krijg ik op mijn dak. Alles wat in hun macht ligt en op hun weg komt om mij te dwarsbomen wordt op dit moment ingezet en alles op kosten van de gemeenschap. Ook hier is de burgemeester  evident hoofd-initiator van. (Natuurlijk ingegeven door advocaat (tevens  wethouder) Mr. Leendert van den Heuvel) IN vergelijkbare situaties , waar hij meer vriendjes met betreffende inwoners is dan bij mij (waarbij waarschijnlijk ook politieke en kerkelijke geaardheid (CDA) een rol speelt), doet hij en de zijne precies het tegenovergestelde.  Deze dossiers wil ik nog steeds graag  aan minister Plasterk en de zijne overhandigen. Maar ja als hij ze niet wil lezen, stopt alles. Het kabinet van de koning is op 24 juni 2017 (zie bijlage) voor de tweede keer op de hoogte gesteld middels een aanvullend verzoekschrift hoe de gemeente bij voortduring mij tracht kapot te maken. Nog geen enkele reactie ontvangen binnen de gestelde termijn.   Willekeur en integriteit gaan echt niet samen. Overigens mijn motto is en blijft dat de waarheid uiteindelijk zal zegevieren, dit is het enigste wat mij nog recht houdt.  


Ik moet bekennen de eerste slag heeft de Christiaan van der Kamp (weliswaar kantje boord) gewonnen (een dag voor de deadline trad hij pas in de publiciteit, zegt genoeg.), maar toch proficiat met je herbenoeming, maar de problemen blijven zich opstapelen als hij zo door blijft gaan. Maar dat is aan hem, daar kan ik niets aan doen. 

Wordt dus vervolgd, elk dossier zal apart worden gedocumenteerd, en indien nodig aan de controlerende instantie worden voorgelegd.  Natuurlijk komt o.a. het integriteitsvraagstuk weer aan de orde, temeer dit in elk dossier ( en niet alleen bij mij) faliekant misgaat.