Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Hoe de burger, door list en bedrog, uiteindelijk ten onder gaat omdat de Raad c.q. raadsleden steeds weer de andere kant uit kijken als het erop aan komt,  en klakkeloos en zonder enige feitelijke kennis (van welke dossier dan ook) unaniem meestemmen met het college.

 

List en bedrog is algemene regel geworden binnen het gemeentehuis van Bodegraven Reeuwijk om het dossier Kerkvliet van tafel te krijgen.

U zult binnenkort de claim van Dhr. Kerkvliet moeten beoordelen afhankelijk van het voorstel wat aan u voorgelegd door het college van B&W, opgemaakt door Dhr. Mr. Dorus van Deursen.

U kunt in de beslissing op bezwaar de historie  lezen hoe Kerkvliet en onder welke voorwaarden, de Meije 35 is aangekocht door Kerkvliet van de gemeente Bodegraven Reeuwijk.  

Wat u in het achterhoofd moet houden is dat de loods van 580 m2 niet door Kerkvliet is aangevraagd maar door zijn voorganger, die had de vrijstelling gekregen. Wel is het zo dat de toenmalige gemeente alles in het werk heeft gesteld het Kerkvliet onmogelijk te maken om te bouwen.

Vervolgens stelt de gemeente dat ze telkens Kerkvliet gefaciliteerd hebben met het vaststellen van diverse bestemmingsplannen. Dit klopt, maar al deze bestemmingsplannen hebben de eindstreep niet gehaald. De vaststelling dat Kerkvliet bijvoorbeeld de bedrijfsverzamelloods had kunnen bouwen is maar een halve waarheid. 

Kerkvliet had ook te maken met de omgeving c.q. buurt, die zich zeer agressief verzette tegen welk plan dan ook. De toenmalige colleges waren veelal op de hand van de omwonenden en hielden Kerkvliet telkens op afstand door te stellen dat eerst alle procedures doorlopen moesten zijn om te komen tot een bouwvergunning. Dit is telkens de rode draad (lees: de Burger raadsinformatiebrief 1).

Daarnaast zijn alle bestemmingsplannen  ( 1992 tot en met 2013) die uiteindelijk de eindstreep niet hebben gehaald altijd afgeschoten door het feit dat de gemeente haar huiswerk niet naar behoren had verricht. Dit staat keihard op papier. Dorus van Deursen omschrijft dat als volgt, Kerkvliet moet niet zeuren, de gemeente heeft toch voldaan aan haar inspanningsverplichting.  Let wel de gemeente heeft 21 jaar inspanningen verricht die tot niets hebben geleid, en Kerkvliet moet daarover absoluut niet zeuren.

Als raadslid kunt u waarnemen dat het college van B&W u keihard voorliegt, en steeds weer dezelfde ambtenaar gebruikt om dit naar u te verwoorden (met heel veel loze woorden, leugens en bedrog). Maar het wordt nog erger.

In 2013 was er een bestemmingsplan in voorbereiding dat is door uw raad vastgesteld in 2014. Daar zaten de volgende cruciale randvoorwaarden opgenomen, die onbespreekbaar waren voor Kerkvliet:

  1. Bouwblok van de woning was opeens te groot;
  2. De (noordelijke) in-/uitrit moest gesloten worden en tot tuin worden omgevormd;
  3. Over de noordelijke inrichting (Meije 35) mochten er maar per etmaal 2 vrachtbewegingen plaatsvinden.

Daar heeft Kerkvliet zich tegen verzet, omdat zijn bedrijfsvoering onmogelijk werd gemaakt. Dit heeft geresulteerd in 2 maal een bestuurlijke lus en uiteindelijk is in 2015 het bestemmingsplan aldaar, na ingrijpen van de Raad van State onherroepelijk. Toen pas heeft Kerkvliet rechtszekerheid gekregen om een omvangrijke investering te doen. Dorus van Deursen stelt dat Kerkvliet al vanaf 2013 kon bouwen, dit is volstrekte onzin, even daargelaten dat de voorafgaande 22 jaar altijd alles mis is gegaan. Sterker nog de er zijn aantal omgevingsvergunningen ingediend die telkens zijn afgewezen en uiteindelijk is de eerste ingediende omgevingsvergunning alsnog goed bevonden. Toen waren we wel weer ca 1,5  jaar verder.


Heel veel raadsleden, zeker alle oudgedienden, maar ook veel (voormalige) bestuurders kunnen hierover meepraten en kunnen niet anders dan bevestigen dat onderhavige weergave op waarheid berust. Ook hier ziet u weer dat Dorus van Deursen (lees: Het college) voor de zoveelste keer, de leugen verkiest boven de waarheid. 


Het aller ergste is dat uw voorzitter van de Raad maar ook het college van B&W exact weet hoe de vork in de steel zit. Hoe zat het al weer. Burgemeester Christiaan van der Kamp heeft op 12 mei 2014 uitvoerig verklaard over hoe de gemeente in de wedstrijd zat, (Staat op band), ook heeft hij uitvoerig het functioneren van uw raad beschreven, de kwalificaties zijn u bekend, in de trant van meelopende schapen en herïone-junkies. Wat zijn deze verklaring nu waar, lees maar eens dit maar eens, wat huisadvocaat AKD, over haar haar cliënt burgemeester Christiaan van der kamp zegt, hij had beter zijn mond kunnen houden.


Maar het belangrijkste wat burgemeester Christiaan van der Kamp heeft vastgesteld, na overleg met zijn huisadvocaat, dat Kerkvliet toch behoorlijk was gepiepeld door de voormalige gemeenteraden etc. En als het bestemmingsplan (2013) zoals dat toen voorlag er doorheen zou komen, hij terug aan tafel zou komen om over de schade te praten. Hij becijferde de schade toen ongevraagd op tenminste € 6000.000,=.


Kerkvliet was toen bezig met de voorbereidingen voor de herinrichting van zijn bedrijf, Kerkvliet vroeg toen aan de burgemeester of hij vooruitlopend op het definitief worden van het bestemmingsplan een bouwvergunning in wou dienen. Het antwoord was simpel en snoeihard: De gemeente wacht eerst de uitkomst van de procedure bij de Raad van State. Vervolgens zei burgemeester Christiaan van der Kamp als die procedure positief zou uitvallen voor Kerkvliet, Kerkvliet er niet zomaar van uit mocht gaan dat hij zomaar een schadeclaim zou krijgen toegewezen. De ervaring leerde dat een overheid beter kon procederen, kost natuurlijk een godsvermogen, maar veelal bleek dat tijd en geld voordeel van de gemeente opleverde.


Wat gebeurt Kerkvliet wint de zaak bij Raad van State, de burgemeester houdt geen woord, behalve dat dat hij een bataljon advocaten op Kerkvliet afstuurt, en daar gebruikt hij de gemeenteraad voor. Weliswaar met een paar kleine tussenstapjes interveniëren van o.a. commissieleden en natuurlijk de ambtenarij. 


Inzake het juridisch kader verwijs ik u naar een derde Burger Raadsinformatie brief, die binnenkort volgt. Ook hier zal Kerkvliet uit doeken doen Dorus van Deursen en de commissieleden veel boter op hun hoofd hebben.


Wat is nu strekking van de 2 Burger-raadsinformatiebrieven, om u duidelijk te maken dat u wordt voorgelogen nota bene door uw eigen voorzitter burgemeester Christiaan van der Kamp. Dit geldt natuurlijk in eerste instantie voor het raadsbesluit van 22 september 2016, waarin de raad stelt dat Kervliet niet aan het relativiteitsvereiste voldoen, en anderzijds niet is beperkt in het gebruik van Meije 35. Hier draait om, en als het besluit wat u als raad (dezelfde raad als nu) op onwaarheden berust, kunt u onmogelijk nu een besluit nemen, immers waarheidsvinding moet uw hoogste prioriteit hebben.


Een andere vraag is als u als raadslid op deze wijze verkeerd bent voorgelicht, mag het toch ook duidelijk zijn dat uw voorzitter onbehoorlijk, misleidend, willens en wetens verkeerd, informatie aan uw verstrekt om bewust u een verkeerd besluit te laten nemen.  Daarmee staat toch ook vast dat Kerkvliet voldoet aan het zogenaamde relativiteitsvereiste, het is immers de gemeente die de norm (lees:wet) overschrijdt en dus bewust erop uit is om de belangen van Kerkvliet te dwarsbomen.


Komt er geen fatsoenlijke oplossing en wil de gemeente Kerkvliet niet correct behandelen, zal u in lengte van dagen (ook na de verkiezingen) niet alleen dit dossier blijven achtervolgen maar ook de integriteit c.q. onbehoorlijke handelswijze van u zelf (als raadslid) maar ook de collegeleden in het  bijzonder burgemeester Christiaan van der Kamp en wethouder Jan Leendert van den Heuvel breed  worden uitgemeten.


Oplossing zou kunnen zijn een onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar de handelswijze van de diverse betrokken ambtsdragers c.q. adviseurs of een minnelijke oplossing beproeven. (Burgemeester Christiaan van der Kamp was er wel als kippen erbij om o.a.  wethouder Goudbeek, enkel en alleen op vermoedens de laan uit te sturen. Naar nu blijkt zijn er geen vermoedens meer over de niet integere handelswijze van burgemeester Christiaan van der Kamp, er is zelfs keihard bewijs. Maar hij stuurt zich natuurlijk niet zelf naar huis, dat moet u doen.


Ps De raad is op 19 januari 2018 per mail geïnformeerd, over wat Kerkvliet in die bijna 25 jaar van ellende van de raad verwacht. De tekst luidt als volgt:

"Geachte raadsleden,

U gaat de komende raadsvergadering oordelen over de schadeclaim van Kerkvliet. Belangrijker is dat u een juist beeld krijgt (immers wederhoor is een groot goed binnen uw raad), ook belangrijk is dat een besluit zorgvuldig en goed gemotiveerd tot stand komt. U zult zien dat het besluit wat u heeft genomen op 22 september 2016,  waarop de schadeclaim, die nu voor afwijzing gereed ligt, onzorgvuldig, misleidend en niet gemotiveerd op juiste gronden tot stand is gekomen. U kunt daar niets aan doen, althans nog niet. Wel kunt u zich nu een oordeel vormen over de context van het dossier, en/of uw besluit van 2016 nog wel aan de orde is en gerechtvaardigd is.

 Het is evident dat velen van u wellicht voor de laatste keer, een oordeel zullen vellen over het dossier Kerkvliet. De vraag hierbij van Kerkvliet is dat hij maar één ding wenst, dat hij rechtvaardig en eerlijk wordt behandeld en beoordeeld.

Welke strijd er ook is geleverd, wie ook is aangesproken, onverlet de wijze waarop, elk besluit dient met de meest grote zorgvuldigheid, worden afgewogen alvorens stemming plaatsvindt.  U bent de basis van de beginselen die leiden en er op toe zien dat de beginselen van behoorlijk bestuur onder alle omstandigheden (richting burger) zijn en worden gewaarborgd.

Het is aan u, en niet aan een burgemeester die de zaak bewust verdraaid en alleen maar zijn eigen hachje probeert veilig te stellen. Hij komt sowieso aan de beurt is het niet deze regeerperiode dan is het de eerst volgende. "