Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Hoe integer is onze burgemeester Christiaan van der Kamp, oordeel zelf.
Burgemeester Mr. Christiaan van der Kamp (CDA), niet integer of een beetje?

Als u op de afbeelding van de burgemeester drukt kunt u een samenvatting lezen over een bepaald dossier, waarover een vernietigend extern rapport is geschreven. Let op zijn "professionele" houding.

U kunt lezen hoe de burgemeester zich hier uitpraat, en de indruk wekt dat hij niet helemaal op de hoogte was van de feiten. Wat is nu de achtergrond van dit artikel. Toentertijd is de toenmalig  oud-wethouder Jan-Christiaan Goudbeek, onmiddellijk door hem op non-actief gezet, vooruitlopend op genoemd integriteitsonderzoek. Dhr. Goudbeek is uiteindelijk toch afgeserveerd, ondanks dat het rapport hem vrijpleitte. 

Ben  benieuwd of hij nu ook op eenzelfde wijze gaat opereren, in die zin, dat hij degene die over de schreef zijn gegaan, ook op non-actief stelt, alvorens hij een onderzoek gelast. Het zal snel genoeg blijken dat van zijn professionele houding weinig meer is overgebleven.

Belangrijk om in uw achterhoofd te houden, dat burgemeester Mr. C. van der Kamp, feitelijk is aangedragen door de Provincie, om orde op zaken te stellen in de gemeente Bodegraven Reeuwijk. Hij doet precies het tegenovergestelde en laat iedereen aan zijn of haar lot over.

In mijn geval is de huidige burgemeester van Bodegraven Reeuwijk (en zijn team) verworden tot hoofdrolspeler, in dit dossier is hij van alle feiten op de hoogte en is hem niets vreemds. Hij roept altijd van alles, maar uiteindelijk draait hij als een blad aan de boom en schuwt hij niet halve waarheden te verkondigen, of erger nog de waarheid naar zijn kant weet te keren. Hij gebruikt zijn invloed en positie om zaken naar zijn hand te zetten, te "manipuleren" en  weet uiteindelijk ook nog draagkracht hiervoor te krijgen binnen de gemeente. Zijn partij het CDA, denkt daar toch al heel lang genuanceerder over.  

Per 1 februari 2016 is  burgemeester Mr. Christiaan van der Kamp expliciet ‘hoeder van integriteit’ in zijn bestuursorgaan. Dit is het gevolg van een wijziging van de Gemeentewet (artikel 170)

Burgemeesters moeten volgens het aangepaste wetsartikel de integriteit van het bestuursorgaan bevorderen en bij (vermoedens van) integriteitsschendingen door het bestuur handelend optreden.

Waar gaat het nu precies over, een hele mond vol, maar dit zou een benadering kunnen zijn, ik citeer:

"Integriteit van het bestuur is (...) niet van nature gegeven. Zij kan op verschillende manieren onder druk komen te staan. Het gaat mij daarbij niet zozeer om fraude en corruptie in het bestuur – maar vooral om machtsbederf. (...) Machtsbederf is breder, het draagt het element van ontbinding, verval, vervaging van normen, in zich. Het gaat mij om het sluipend gevaar van bezoedeling van de ambtelijke en politieke reputatie, van aantasting van integriteit van bestuurders, van ontkenning van de hoge waarden waarvoor de democratische rechtsstaat staat. (Speech Ien Dales 1992, minister van Binnenlandse Zaken 1989-1994)"

Dus er is werk  aan de winkel voor burgemeester Mr. C. van der Kamp wanneer u mijn verhaal heeft gelezen. Er dreigt langzaam maar zeker een onomkeerbare situatie te ontstaan, die onhoudbaar wordt. De ontbinding, verval, machtsbederf is onmiskenbaar aanwezig en slaat overduidelijk z'n slag op het gemeentehuis van Bodegraven Reeuwijk.

Wie beoordeelt nu burgemeester Mr. C. van der Kamp of hij ook hier integer en kordaat  uitvoering aan gaat geven, als blijkt dat hij ook onderdeel uitmaakt o.a. normvervaging. Deze taak is expliciet en uitdrukkelijk weggelegd voor de andere college-leden/wethouders en meer in het bijzonder de Raad van gemeente Bodegraven Reeuwijk.

Maar daar is wel veel moed voor nodig en zit natuurlijk ook wat risico in dat je uit de school moet klappen, waar je zelf ook nog bij bent betrokken (geweest). Wethouder Mr. Leendert van den Heuvel (tevens advocaat), wethouder Laura Leijendekkers, maar ook wethouder  Drs. Martien Kromwijk hoeven niet meer uit de school te klappen, die hebben al een integriteitsprobleem aan hun broek. Burgemeester Christiaan van der Kamp heeft nu dus ook automatisch een integriteitsprobleem.

Dit klemt des te meer omdat de raad als bevoegd gezag bij voortduring nalaat haar controlerende taak uit te voeren, als hoogste orgaan binnen de gemeente. Dit betekent uiteindelijk dat de commissaris van de Koning  op z'n minst de burgemeester op zijn eigen verantwoordelijkheid moet wijzen. Dit doet Jaap Smit bij voortduring dus niet.

Hoofdregel bij integriteit

Misschien nog beter dat burgemeester Mr. C. van der Kamp in overleg treedt met de integriteitscommissie van het CDA. De uitgangspunten zijn zeer duidelijk. U kunt verderop lezen hoe inmiddels zijn partijgenoten van CDA over de schreef gaan. 

De woordvoerder integriteit in de Tweede Kamer voor het CDA, laat er geen gras over groeien, hoe het CDA, denkt over integriteit. Hij stelt dat het vertrouwen in het openbaar bestuur valt of staat bij de integriteit van ambtenaren en bestuurders.Zijn er problemen is de burgemeester wettelijk verplicht onmiddellijk in te grijpen, Gemeentewet artikel 170.

In onze gemeente blijkt dit toch iets anders te worden opgevat, sterker nog er is helemaal geen infrastructuur aanwezig, die schending van de integriteit borgt. In het verleden zei een lezer tegen mij, ik citeer: "ik wist niet dat het zo erg was in onze gemeente, daar is een "bananen-republiek" niks tegen." 


Hier ontbreekt het burgemeester Mr. C. van der Kamp aan danwel schiet hij behoorlijk tekort als "hoeder van integriteit":

1  Sta zichtbaar boven de partijen; pas dan kun je de verbindende schakel zijn. 

2  Stuur de processen en niet de inhoud; controleer wel de inhoud.

3  Respecteer de positie van de gemeenteraad; faciliteer de kaderstellende en controlerende taken en bevoegdheden. 

4   Wees het boegbeeld naar buiten toe.

5  Houd afstand, maar wees nabij als het nodig is. 

6  Besef dat jouw gedrag door iedereen gezien en     beoordeeld wordt, ook van je medebestuurders.

7  Lieg nooit, maar zeg ook niet in alle gevallen alles, handhaaf onmiddellijk als de wet wordt overtreden.

8   Heb een rechte rug, wees transparant en durf je kwetsbaar op te stellen. 

9  Wees voor burgers de bereikbare  burgervader; zonder het beeld op te roepen dat jij het wel regelt.

10 Ben in alle situaties integer en grijp in wanneer dat niet zo is.

11. Zorg dat je nooit aan politiek doet met je eigen achterban in de raad, blijf onder alle omstandigheden onpartijdig.


Het grootste probleem van burgemeester Mr. Christiaan van der Kamp is dat hij zich gedraagt als een wethouder of nog beter gezegd een wet-onthouder, en zich nog steeds uitermate comfortabel voelt in deze rol. Het is geen burgemeester, die voorop loopt als herder van de burgers van Bodegraven Reeuwijk. Laat staan dat hij bij machte is in te grijpen als het democratisch proces binnen zijn bestuur uit de hand loopt.Richting burgers verschuilt hij zich steeds achter de wet, en waar het hem en zijn collega-bestuurders beter past, wordt de wet anders geïnterpreteerd en zelfs niet toegepast. 

Bij zijn benoeming liet hij er zogenaamd geen gras over groeien, en schakelde een extern bureau in, om de problemen zichtbaar te maken. Het rapport (2011!) van toen was vernietigend over het functioneren van  de gemeente. Om zijn daadkracht aan te tonen werd de toenmalige wethouder C Goudbeek opgeofferd. 

De commissaris van de Koning van Zuid-Holland ?

Nu is hij zelf, met zijn medebestuurders Kromwijk, Van de Heuvel, Leijendekkers maar ook inmiddels wethouders Oskam en Knol, onderwerp van een heel belangrijk vraagstuk nl. of hij en de overige leden van het dagelijks bestuur integer handelen. 

Niemand komt blijkbaar op het idee een onderzoek te gelasten terwijl de bewijzen zich opstapelen. Tot nu toe geeft hij, in samenspraak met zijn kompanen niet thuis. Dus ook als "hoeder van integriteit" blijft hij faliekant falen. Wellicht zijn er geen alternatieven meer, en is de enige oplossing op de ingestoken weg verder te gaan, tenzij de raad en/of de commissaris van de Koning  alsnog noodgedwongen ingrijpen. Van de raad hoeven we niks meer te verwachten, die volgen de burgemeester blindelings.

Zoals ik er nu naar kijk, kan het toenmalige rapport in stand blijven, alleen worden nu alle bestuurders onderdeel van het onderzoek. Of er iemand wordt vrijgepleit of opgeofferd moeten we afwachten.  Verder op in deze site kunt u lezen waarom ik zo denk.

Mocht bij burgemeester Christiaan van der Kamp en zijn medebestuurders nog enige twijfel zijn of inderdaad sprake is van integriteitsschending, kijk dan maar eens naar het hfdst. "Hoe nu verder en kan het zo verder, dus niet?"  U kunt hier lezen welke types van integriteitsschending je allemaal hebt.

Als je dan nog tot de conclusie durft te komen dat er niets aan de hand is, met het merendeel van de bestuurders, en er geen nader onderzoek noodzakelijk is, zijn wij niet ver af meer van een "dictatuur". 

Er is geen enkele zelfreflectie, het bestuurlijk "reinigend" vermogen is helemaal weg, controlemechanismen functioneren niet, en worden genegeerd of buitenspel gezet. Het ergste  van alles is dat de voorzitter van het dagelijks bestuur en de raad van onze gemeente, burgemeester Christiaan van der Kamp, hier leiding aan geeft in plaats dat hij dit uitbant en bestrijdt.

De datum van 21 september 2016, metname de raadsvergadering is cruciaal geweest voor mijn vervolgacties. Niemand maar ook niemand heeft zijn mond open gedaan of iets van zich laten horen in deze vergadering. Dus alles wat er gebeurd binnen de gemeente is oké, en volgen de Wet. 

Als vaste lezer weet u inmiddels beter, en zult u met mij eens zijn dat wat in onze gemeente gebeurt, niet alleen niet door de beugel kan, maar onmiddellijk moet worden gestopt. Dit gaat ook nu gebeuren. 

Burgemeester Christiaan van der Kamp (met zijn medekompanen)  heeft of oogkleppen op, of nog beter gezegd een dikke plank voor zijn hoofd, of misschien ziet hij door de bomen het bos niet meer. 

De raadsleden wanen zich oppermachtig en gesteund door het college, deze storm waait wel over. Wij houden het college recht en college houdt ons (de raad) recht. Anders gezegd persoonlijke belangen (€ 700,/maand) gaan boven het algemene belang en de wet. Dit is dus de omgedraaide wereld, de raad heeft het college te controleren. 

Voor de lezer is belangrijk dat iedereen zowel de burgemeester als alle raadsleden voor de raadsvergadering van 21 september 2016 zijn geïnformeerd per mail. In die mail is aangegeven dat ik afwacht hoe het democratisch proces op die raadsvergadering zou plaatsvinden, naar aanleiding van de inhoud van de website.

 Ik heb u al voorspeld, dat niemand maar dan ook niemand zijn mond durft open te doen, en over gaat tot de orde van dag. Je zou toch denken dat wanneer je als burgemeester dit allemaal voor voeten krijgt gegooid, onmiddellijk een onderzoek gelast. Al was het maar om het tegendeel te bewijzen. 

Beste burgemeester wederom een persoonlijke vraag aan u, hoe eerlijk bent u tegen u zelf. Ik vraag u uitdrukkelijk niet hoe oneerlijk u tegen mij bent. Dit staat inmiddels wel vast.