Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Toont griffier Hans Rijs rechte rug.


Nieuws:

(Hier worden voor zover aan de orde nieuwe items aangekondigd.)


Raadsgriffier Drs. J. Rijs niet integer?Een van de belangrijkste schakels tussen de raad en de burgemeester en wethouders. De raadsgriffier is feitelijk de secretaris en help-desk van de raad, en staat volledig ten dienste van de raad. Hij dient daarbij onafhankelijk te opereren richting raad.

Alle correspondentie die ik de laatste jaren naar de gemeente heb verstuurd, is  telkens door mij  gevraagd een kopie hiervan naar de raad te sturen. Dit gebeurde veelal niet, uiteindelijk heb ik mijn brieven niet alleen aan het college van B&W gericht maar ook rechtstreeks aan de raadsgriffier. Ook toen gebeurde er meestal niks.

Ik controleerde dit door VVD-raadslid Gerrit van Eijk te vragen of hij informatie had ontvangen. Zijn antwoord was telkens neen.

Toch heel merkwaardig dat een secretaris van de raad niet doet waarvoor hij is aangesteld nl. als brievenbus functioneren richting raad. Wat zit hier achter.

Ook hier is het de grote vraag hoe de informele verhoudingen liggen binnen het gemeentehuis. Binnen het college van burgemeester en wethouders is iedereen op de hoogte dat ik vraag om een kopie naar de raad te sturen. De raadsgriffier heb ik dit eveneens gevraagd, en toch gebeurt het niet. Zij doen zich geen enkele moeite om hier verandering in te brengen, integendeel zelfs. Mijn stelling is dat het sommige mensen niet past om de raad altijd correct te informeren, o.a. mijn dossierhouder burgemeester Mr. C. van der Kamp. (Weet u nog de "hoeder van de integriteit", Gemeentewet artikel 170).  

Het is dus van uitermate belang dat de verhouding tussen burgemeester en raadsgriffier zo optimaal mogelijk verloopt, anders kun je zoiets niet afstemmen. Wat weinig mensen weten is dat er zelfs een innige samenwerking is tussen de burgemeester, de raadsgriffier en natuurlijk de gemeentesecretaris  Onze burgemeester is hier niet alleen de spin in het web en maar geeft hier ook sturing aan. Waarom zou de raadsgriffier  anders informatie achterhouden, dat doet hij niet op eigen houtje. Ook al doet raadsgriffier Drs. J. Rijs dit in opdracht, uit hoofde van zijn functie handelt hij niet integer, immers hij onthoudt heimelijk, de raad van informatie.

Het ergste van alles is dat de raad, dus alle raadsleden, weet hebben van het feit dat informatie te langzaam, selectief of helemaal niet wordt doorgestuurd. Waarom weet ik dat, ik heb het hun zelf gemeld (fractievoorzitters per mail op de hoogte gesteld) en aangetoond met de vermelding van de correspondentie waarover ze niet danwel te laat over beschikten.  Dus ook hier spelen op de achtergrond schimmige belangen, waarom wel of niet iets gebeurt.

Formeel kun je hier wel afspraken over maken in het presidium (hier zitten  raadsleden danwel een afgevaardigde van iedere politieke partij in). Dus raadsleden boycotten feitelijk hun  eigen informatiesysteem naar andere raadsleden. Waarom doen ze dat telkens in specifieke dossiers zoals o.a. dat van mij

Waarom grijpt de burgemeester als "hoeder van de integriteit" niet in? Een van de argumenten kan zijn dat hij zelf (en/of een van de wethouders) er (persoonlijk) belang bij hebben. 

Maar het blijft natuurlijk te gek voor woorden als correspondentie is gericht aan een volksvertegenwoordiger (raadslid), dat die informatie kan worden achtergehouden, gefilterd en selectief wordt afgehandeld, zelfs met mede weten van de raad. Terwijl iedereen weet heeft van het feite dat het niet in de haak is, en toch onttrekken ze zich allemaal aan hun verantwoordelijkheid.  Niemand meld je dit, je krijgt geen bericht helemaal niets, en dat vind ik absoluut niet kunnen.

Hoe belangrijk deze functie wel niet is, blijkt uit het feit dat gemeente zelfs heeft gemeend een plaatsvervangend griffier aan te stellen Dhr. J. Zwetsloot. Ook deze ambtenaar heeft overal weet van, en faciliteert het systeem, dus handelt niet integer. 

Toen zelfs de raad het niet meer wist hoe ze hiermee om moesten gaan, hebben ze unaniem besloten (in een openbare vergadering van 22 juni 2016) mij niet meer te woord te staan,onder het mom dat ze de lopende klachtenprocedure niet wilde frustreren. Terwijl ik hun heb aangeschreven om aan te geven dat de klachtenbehandelaar wethouder Drs. M. Kromwijk, zelf onderdeel uitmaakte van de klacht. 

En het meest onzinnige is dat onze burgemeester deze vergadering voorzit, en er ook nog een klap opgeeft, en tot de orde van de dag overgaat. Terwijl hij juist de man was die nu had moeten ingrijpen. Hij doet precies het tegendeel.

Sterker nog informeel maakt hij  kenbaar onder de raadsleden dat de klacht niet zoveel voorstelt en niemand zich ergens zorgen over hoeft te maken. 

Terwijl ik pas op 27 juni om 9.00 uur was uitgenodigd ten overstaan van de "onafhankelijke" klachtenbehandelaar loco-burgemeester Drs. van Kromwijk, om mijn zegje te doen. (Formeel is toen de klacht pas  onderbouwd, hoe kun je nu op 22 juni al weten, hoe het afloopt als je de inhoudelijke motivering van de klacht nog niet kent.)

Hier is niet alleen vooraf overleg tussen de burgemeester en de klachtenbehandelaar loco-burgemeester Drs. M. Kromwijk, maar ook strategie bepaalt en heeft er vooraf afstemming plaatsgevonden hoe dit richting  de raad aan te pakken.

Aan u, om aan mij te vertellen, wie hier nu integer handelt. Ik kan niemand aanwijzen. Deze vraag zal ook niet zomaar kunnen worden beantwoord door de commissaris van de Koning van Zuid Holland. En dit betekent dat er een integriteitsprobleem is, en de eerst verantwoordelijke is burgemeester Christiaan van der Kamp. En die is in geen velden of wegen te bekennen.