Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

De Raad die zich zelf een rad voor de ogen draait en feitelijk alleen maar de integriteitsperikelen verergert.Nieuws:

(Hier worden voor zover aan de orde nieuwe items aangekondigd.)


De Raad die nog steeds niet functioneert als Raad!

De gemeenteraad en met name de raadsleden hebben de taak als volksvertegenwoordiger (ongeacht hun politieke kleur, en achtergrond) het dagelijks bestuur(burgemeester en wethouders) te controleren of zij de wet naleven. Daarnaast de vastgestelde beleidskaders/verordeningen, etc. naleven, en de gemeentelijke financiën controleren en beheren. 

Verder zien ze er op toe dat besluitvorming integer, zorgvuldig, gemotiveerd en  zonder willekeur tot stand komt. Dus ze zien erop toe dat volgens het zogenaamde fairplay-beginsel wordt gehandeld naar burgers, door bestuurders, en waar nodig dienen ze als volksvertegenwoordiger onmiddellijk handhavend op te treden. 

Dit laatste blijkt een utopie in de gemeente Bodegraven Reeuwijk, willekeur is aan de orde van dag. Het fair-play beginsel is ver te zoeken binnen de gemeente. Rechtsongelijkheid en onzorgvuldig handelen zijn meer regel dan uitzondering.


Dit gaat verder dan iedereen denkt, immers de voorzitter van het college burgemeester Mr. C. van der Kamp is feitelijk ook voorzitter van de raad, en zou erop moeten toezien toe dat het democratisch proces ordentelijk, integer , zorgvuldig en volgens de wet verloopt. 

Burgemeester Mr. C. van der Kamp dient daarnaast er ook op toe te zien dat de andere collegeleden/bestuurders de raad correct en tijdig informeren, en de ambtenaren op hun of haar beurt het de wethouders goed informeren en de wet naleven.

Mocht dit anders zijn is hij en niemand de anders de eerst aangewezen persoon als burgemeester in te grijpen. 

Dit is inmiddels bij wet geregeld, als het vraagstuk vanintegriteit aan de orde is. Dat is de kern waar alles omdraait binnen de overheid en dus ook de lagere overheid, de gemeente.

Hij heeft formeel een aantal momenten om iedereen bij te praten. Dat is aan ene kant de wekelijkse college-vergade-ringen (burgemeester als voorzitter, wethouders en de gemeentesecretaris) en nog belangrijker het zogenaamd presidium (een maandelijks vergadering, voorgezeten door de burgemeester, en afgevaardigden van alle partijen binnen de raad van de gemeente). 

In het presidium wordt de raadsagenda samengesteld, en afspraken  gemaakt hoe, om te gaan met veelal moeilijke dossiers, zoals ook mijn dossier. Mocht de nood aan de man zijn kan hij onmiddellijk via de raadsgriffier (secretaris van de raad), alle raadsleden informeren.

Omdat ik teneinde raad was heb ik een aantal raadsleden informeel aangesproken, iedereen was het erover eens dat het zo niet verder meer kon, en het schandalig was hoe ik werd behandeld door de gemeente. Ook zijn (oud-) wethouders bij mij thuis geweest. ook die waren niet alleen onder indruk van mijn dossier, maar moesten toegeven dat het zo niet verder kon. 

Maar de klap op de vuurpijl is dat Burgemeester Mr. C. van der Kamp in het bijzijn van o.a. ambtenaar Mr. Dorus van Deursen, mijn advocaat, en een van mijn adviseurs, ook bij mij aan de keukentafel zijn verhaal heeft gedaan, inmiddels al weer 2 jaar geleden. Kort gezegd komt het erop neer, dat hij ook de mening was toegedaan dat de gemeente eerder had moeten ingrijpen, en dat het zo niet verder kon. Zou de Raad van State positief besluiten, wat inmiddels is gebeurd, dan zou hij de raad op het hart drukken, eieren voor hun geld te kiezen, en hun adviseren Kerkvliet tegemoet te komen in de schade.

Inmiddels ontkent hij  zo'n beetje alles, wat hij heeft gezegd. (De rest van dit onderhoud, komt nog uitvoerig aan bod, ik kan u vertellen soms viel ik van mijn stoel af, welke vergelijkingen de burgemeester maakte).

Ik heb uiteindelijk alle raadsleden uitgenodigd om bij mij thuis of individueel of in groepsverband mijn dossier in te zien, en het bewuste bandje af te luisteren. Niemand gaf en geeft thuis, een paar raadsleden hebben mij wel te woord gestaan. Ze wisten zich er geen enkele raad mee.

Toen is mij ook gevraagd, op uitdrukkelijk verzoek van raadslid Vvd-er Gerrit van Eijk  ,alle correspondentie die ik richting de gemeente stuurde, ook een op een door te sturen naar alle fractievoorzitters. Ik vroeg mij toen af waarom eigenlijk? Dhr. van Eijk was kort en bondig in zijn antwoord, die (hij wees naar college van B&W) doen precies waar ze zin in hebben, en hebben weinig op met transparantie en communicatie en vooral als het hun niet uitkomt, horen wij helemaal niks. Misschien krijgen we nu wel medewerking van de andere fracties in coalitie, nu ze weten wat er allemaal binnenskamers gebeurt. 

VVD-er Gerrit van Eijk geeft dus zelf aan dat de raadsgriffier, het college, maar vooral de burgemeester niet transparant communiceren. 

Dit bleek achteraf ook niet de oplossing te zijn, want na diverse telefoontjes richting Dhr. van Eijk, bleek het merendeel van de correspondentie  niet te worden doorgestuurd. Zoals reeds aangegeven en ook merkwaardig genoeg, vond hij het niet nodig kamervragen richting het college en raadsgriffier hierover te stellen.

Vervolgens ben ik iedereen (raadsleden)  persoonlijk  gaan aanschrijven en ook aangegeven dat zowel de raadsgriffier als het college telkens weigerachtig bleken te zijn om mijn correspondentie door te sturen. Niemand maar dan ook niemand van de raad heeft ooit gereageerd of kamervragen hierover gesteld. Zelfs niet toen ik ze van een aantal misstanden (o.a. handhavingsperikelen) op de hoogte heb gesteld.

Het zal ondertussen iedereen duidelijk zijn dat de raadsleden van onze gemeente alleen met mooi weer hun taken vervullen. Maar ja, ondanks de mooie nazomer hoor je of zie je niemand van de raadsleden.

Bij mij is dat anders, loop ik volgens de gemeente niet in de pas, het kleinste akkefietje is al genoeg aanleiding om te handhaven. Vervolgens krijg ik onmiddellijk een dwangsom op mijn dak, en dreigen ze met openbare verkoop van mijn eigendom, etc.,ondanks dat ik formeel nog in procedure ben met de gemeente. 

Terwijl anderen (blijkbaar hun vriendjes) alles mogen, en zelfs geadviseerd krijgen geen vergunning aan te vragen, want dan gaat het mis en vaak is het dan al heel lang mis. Let wel op advies van de ODMH. Ik kom hier nog uitgebreid over te spreken.

Inmiddels had ik een klacht ingediend tegen de burgemeester, en heb ik eveneens een kopie van de klacht gestuurd aan alle raadsleden, ik dacht dit  moet toch hun interesse wekken. Niet zo zeer inhoudelijk (daar gaan zij nog niet over) maar vooral om het feit dat de klachtenbehandelaar wethouder Drs. M. Kromwijk deel uit maakt van het klachtendossier. U heeft reeds met de handelswijze van deze man kennis gemaakt, en die spreekt boekdelen. Deze man is niet integer.

Je kunt je de vraag natuurlijk nu al stellen heeft de raad ook een integriteitsprobleem, maar dat ging mij in eerste instantie te ver, nu weet ik inmiddels beter.

Ik kon mij zo voorstellen dat ze niet meer wisten hoe ze uit de misère moesten komen, en hun toen is ingefluisterd hoe ze dit kunnen oplossen. 

Ja hoor, op 22 juni 2016 besliste de raad unaniem (ook de VVD) dat er niet meer wordt gereageerd op correspondentie van Dhr. Kerkvliet of een van zijn adviseurs, omdat er sprake is van een formele (klachten-) procedure.

Ik kan hier ook nog inkomen, maar wat hebben de vragen die ik voordien heb gesteld, en waar ik nooit een antwoord op heb gekregen,met de klacht te maken. Of is het zo dat de vragen die ik heb gesteld, heel veel stof op doen waaien en misschien niet zomaar zijn te beantwoorden, laat staan zomaar op te lossen. 


Maar ja, zo hou je wel de boot af, en loop je geen averij op. Het mes snijdt overigens wel aan 2 kanten, iedereen,  niet alleen de raad maar ook de collegeleden gaan gewoon op hun wijze door of er niets aan de hand is.  In het vakjargon noemen ze dat: overgaan tot de orde van de dag. En als gedupeerde burger moet je de dag maar weer zien door te komen, over de nachten praten we maar niet, dan slapen de raadsleden en college-leden.

Ik moet eerlijk bekennen de raadsleden in onze gemeente kunnen zwijgen als het graf en houden dan ook nog bij hoog en laag vol dat ze getrouw zijn aan de Grondwet, alle wetten nakomen en hun plicht als lid van de raad naar eer en geweten zullen vervullen. 

De grote vraag is als je als raadslid niks doet, zwijgt in alle talen richting  bijvoorbeeld  een gedupeerde burger, ook nog weet hebt dat deze burger onrecht (nogmaals ik ben een van de vele gedupeerde) aan wordt gedaan, zich daar ook nog een burgemeester of wethouder mee bemoeit, en vervolgens durft te stellen dat je als raadslid naar eer en geweten handelt, dan denk ik dat je beter je titel als raadslid kunt inleveren, als je hier aan blijft meedoen.

Inmiddels zult u begrijpen hoe groot de invloed van o.a. burgemeester Mr. C. van der Kamp is om sturing te geven aan bepaalde processen, vervolgens naar zijn hand kan zetten, en zo de mogelijkheid heeft, zijn rug vrij te pleiten en erger nog de raad zo buiten spel kan zetten.  Zijn collega-bestuurders zijn niet alleen hier allemaal van op de hoogte maar doen vrolijk mee.

Dit kan allemaal omdat de raad niet ingrijpt, maar vooral omdat de burgemeester C. van der Kamp iedereen zijn gang laat gaan, en blijkbaar belang erbij heeft dit niet alleen te faciliteren maar ook belang heeft niet in te grijpen in zijn organisatie of zoals het formeel wordt benoemd: '"bestuursorgaan".

De vraag is hoe lang houdt iedereen dit nog vol, mede ook in verband met het feit dat burgemeester Mr. C. van der Kamp, komend jaar, herbenoemd dient te worden. De herbenoemingscommissie kan dit keer niet om de waarheid heen. Het zal natuurlijk nog een hele heikele kwestie worden wie plaats neemt in deze commissie.

Als je alles op de keper beschouwt, zal het iedereen onderhand duidelijk moeten zijn dat het zo niet meer verder kan, en zich alle bestuurders zich moeten gaan afvragen of het niet beter is dat  ze hun functies heroverwegen.

Beste raad laat u aub niet weer de mond snoeren, u wordt telkens aan het lijntje gehouden of misschien wilt u wel aan het lijntje lopen.

Hoe denkt u hier ondertussen over, ik ben ook maar een leek