Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Waaruit blijkt nu dat burgemeester Christiaan van der Kamp (en de rest) onbehoorlijk handelt en niet integer is volgens het bestuursrecht.

Nieuws:

(Hier worden voor zover aan de orde nieuwe items aangekondigd.)..

Het is u inmiddels bekend dat vele vragen over de integriteitsperikelen van burgemeester Christiaan van der Kamp iedereen parten begint te spelen. Bestuurlijk Nederland negeert de kwestie nog steeds en hoopt blijkbaar op betere tijden.

De politiek in Bodegraven Reeuwijk weet zich geen raad meer en negeert alles (dus geeft toe dat er een probleem is), ambtenaren in Bodegraven Reeuwijk hebben moeten zwijgen, de Koning weet er gelukkig nog niks van, de Ombudsman zit het zijn handen in het haar, en onze burgemeester Christiaan van der Kamp correspondeert inmiddels continu met een advocaat aan zijn zijde.

Maar waar zit nu de angel van het probleem, althans waar tart burgemeester Christiaan van der Kamp de regels van behoorlijk bestuur, of beter gezegd waar "verkracht"  hij deze regels.

Als je het bestuursrecht nader beschouwt en analyseert, gaat onze burgemeester Christiaan van der Kamp overal zo'n beetje over de schreef, en houdt zich feitelijk nauwelijks of niet aan de wet.  Waar praten we dan over, ik wil niet uitputtend zijn, maar het zijn er heel veel, schrik niet:


Consequent handelen van de overheid in het kader van rechtzekerheid.

Uit het rechtszekerheidsbeginsel volgt dat de burger er op moet kunnen vertrouwen dat deze consequent handelt en het geldend beleid en regels consequent toepast. Wetgeving dient duidelijk te zijn kenbaar en ondubbelzinnig. De rechtspositie van de burger niet op onverwachte of onberekenbare wijze door de overheid mag worden aangetast. Rechtszekerheid betekent ook dat niet met terugwerkende kracht nadelige maatregelen genomen mogen worden door de overheid. 


Gelijke gevallen dient de overheid gelijk te behandelen. 

Het gelijkheidsbeginsel houd in dat gelijke gevallen in beginsel gelijk behandeld dienen te worden. Indien in een specifieke situatie er reden is om af te wijken van de eerdere aanpak in een vergelijkbare situatie, dan dient dit door de overheid voldoende en duidelijk gemotiveerd te worden waarom in het voorliggende geval anders wordt gehandeld. Bij het gelijkheidsbeginsel komt het er doorgaans in de praktijk op aan dat de betrokkene die meent dat hij ongelijk behandeld wordt, zelf vergelijkbare gevallen dient aan te dragen en aan het bestuursorgaan dient voor te leggen. Het ligt dan op de weg van het bestuursorgaan om te motiveren dat geen sprake is van rechtens vergelijkbare gevallen. 


Willekeur bij de overheid.

Het verbod van willekeur (détournement de pouvoir) houdt in dat de overheid de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor die bevoegdheid is verleend. 


Motivering van een overheidsbesluit.

Het motiveringsbeginsel (artikel 3:46 AWB) schrijft voor dat het besluit volledig, voldoende en begrijpelijk is gemotiveerd. Voor de waardering van grond door de overheid dient in het kader van dit beginsel voldoende inzicht gegeven te worden in de wijze waarop taxaties tot stand zijn gekomen en de reden waarom bij taxaties dezelfde uitgangspunten of ficties worden gehanteerd. 


Fair play van de overheid.

Het beginsel van fair play brengt met zich mee dat de overheid onbevooroordeeld, onpartijdig en zonder vooringenomenheid haar taken dient te vervullen en besluiten dient te nemen. Artikel 2:4 AWB bepaalt dat de overheid zijn taak vervult zonder vooringenomenheid. Dat houdt onder meer in dat bij de overheid werkzame personen, die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming niet kunnen beïnvloeden.


Wordt binnenkort verder uitgewerkt, iedereen kan dan maar tot een conclusie komen: burgemeester Christiaan van der Kamp handelt onbehoorlijk en is niet integer.