Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Mijn dossier causaal en chronologisch weergegeven. Nieuws:

(Hier worden voor zover aan de orde nieuwe items aangekondigd.)
Dit is mijn dossier,  inmiddels totaal 26 ordners, en maakt integraal onderdeel uit, van wat ik allemaal heb meegemaakt met de gemeente Bodegraven Reeuwijk.

Mijn verhaal geeft een doorkijk van de gemeentelijke organisatie. Hoe deze organisatie functioneert en waar het vaak mis gaat, en waarom het mis gaat.

U zult zien dat ondanks dat alles in wetten, verordeningen of beleidsregels vastligt, een overheidsorganisatie als bijvoorbeeld gemeente Bodegraven Reeuwijk feitelijk toch de vrije hand heeft, hoe je daar vorm aan geeft.

Op zich niks mis mee, maar vaak gaat het mis en zult u zien dat hier bewust sturing aan wordt gegeven, waarbij willekeur, rechtsongelijkheid, en vriendjespolitiek de boventoon voeren.

Iedereen doet er aan mee, zowel het college van burgemeester en wethouders, de ambtenaren, maar ook de raad c.q. raadsleden individueel. Dit is vaak ingegeven door vervaging van normen en waarden waarbij persoonlijke afwegingen de boventoon voeren, en machtsbederf aan de orde van de dag is.

Mijn verhaal begint met een persoonlijke klacht tegen onze burgemeester Mr. C. van der Kamp en feitelijk het college van burgemeester en wethouders. Uiteindelijk is de wijze waarop de klacht door de gemeente is behandeld en uiteindelijk is afgehandeld, de druppel geweest die de bekende emmer deed overlopen.

Dat was voor mij het moment om het roer drastisch om te gooien, en de strategie te wijzigen.Wellicht voor de betrokken personen een zeer draconische maatregel. Onder het motto kan het niet zo als moet dan moet het maar zo als kan. 

De enige houvast die ik heb is: de waarheid en niks meer dan de waarheid opschrijven en in den treuren blijven herhalen. 

De resultante van dit alles is dat heel veel betrokkenen bewust niet integer hun taak waarnemen danwel uitvoeren. En blijkbaar niet van zins zijn om te veranderen in hun denkwijze en metname hun handelswijze.  Wat is er nu exact gebeurt?

In 1992 heb ik de "Meije 35" gekocht van de gemeente Bodegraven Reeuwijk. Voorheen zat hier een pluimveebedrijf, wat wilde uitbreiden. De gemeente kon dit alleen voorkomen door het bedrijf op te kopen. De gemeente heeft de "Meije 35" aan mij doorverkocht met de verplichting dat zij daar de bestemming agrarisch zouden wijzigen in bedrijfsbestemming.

Tijdens die bijna 25  jaar daarna, is mij van alles beloofd en toegezegd door de politiek en het college. Telkens kwam er een kink in de kabel of moest ik weer ergens op wachten. Tussentijds  heb ik in overleg met de gemeente tal van bouwvergunningen ingediend, die telkens werden afgewezen  omdat zogenaamd het bestemmingsplan nog niet was aangepast of andere dubieuze redenen.

Uiteindelijk kwam het zover dat de gemeente  zelfs ging stellen dat de activiteiten die ik tussentijds heb ontplooid op de "Meije 35" , met wetenschap en aandringen van de gemeente, volledig illegaal waren. Dat had als consequentie dat ze me begonnen te dreigen, op alles tegen te werken, en als klap vuurpijl wilden ze me handhaven. Toen kon ik niet anders dan ingrijpen, ik was aan mijn einde van mijn latijn.

 Op dat moment heb ik al mijn adviseurs aan de kant gezet, en nieuwe adviseurs laten invliegen. Die hebben  allen onafhankelijk van mekaar de dossiers bestudeerd en kwamen allen tot de conclusie dat ik behoorlijk in de maling ben genomen. Niet alleen door de politiek, en het college maar vooral door mijn toenmalige adviseurs. Ik had toen nog niet in de gaten dat het hun alleen maar was te doen om iedere uurtje te declareren. U mag weten dat mij dit tonnen heeft gekost. Als ik door was gegaan met dezelfde adviseurs was ik nu alles kwijt geweest.

Een van mijn huurders kreeg een dwangsom opgelegd,  en dat was gelukkig achteraf gezien, de aanleiding om mijn probleem aanhangig te maken en   uiteindelijk kwam ik bij de Raad van State. Deze instantie heeft op 27 november 2013een  heel  belangrijke uitspraak gedaan. U moet weten dat de Raad van State, de Koning in Nederland vertegenwoordigd. De koning was de mening toegedaan dat er iets ernstigs mis was gegaan.

De Koning stelde heel duidelijk dat de gemeente Bodegraven Reeuwijk ernstig nalatig is geweest en willens en wetens heeft nagelaten de bestemming in 2003/2004 van de  "Meije 35"  te wijzigen.  Vooruitlopend hierop heb ik een onderhoud aangevraagd op 12 mei 2014 met o.a. burgemeester Mr. C. van der Kamp. Dit gesprek is op band vastgelegd.

Burgemeester Mr. C. van der Kamp, heeft toen gezegd (ik kom hier nog uitvoerig over te spreken) dat de uitspraak van de Raad van State wordt gerespecteerd, en hij nog even wil wachten totdat het definitieve bestemmingsplan van de " Meie 35" wordt goedgekeurd. In dat gesprek heeft de burgemeester aangegeven dat er een toch wel wat fouten in het verleden zijn gemaakt, en achteraf gezien hij ook de mening was toegedaan dat ik toch wel op het verkeerde been ben gezet.

Toen is ook afgesproken dat als de bestemming zou zijn goedgekeurd, hij samen met mij aan tafel wilde, hoe we omgaan met de schade die mij is aangedaan. Burgemeester Mr. C. van der Kamp kwam zelf met een berekening van minimaal € 6000.000,= aan schade. Ik had toen nog geen berekening gemaakt, wel heeft een van mijn adviseurs de opmerking gemaakt, dat er altijd schade is en die tussen de € 1,= en € 20.000.000,= lag. Inmiddels is duidelijk dat de waarheid niet in het midden ligt en burgemeester Mr. C. van der  Kamp zich verrekend heeft. Deze schadeprocedure loopt op dit moment.

Tussentijds kreeg ik steeds meer problemen met mijn omliggende buren, alles wat ik deed of voornemens was te doen, werd opgepakt door de gemeente om mij telkens te handhaven. Dat ging zo ver dat ik zelfs mijn woning niet mocht schilderen, groenvoorziening niet mocht planten, problemen kreeg met mijn sierhekwerk (al 15 jaar oud), etc. Het ergste van alles was dat ik opeens mijn bedrijfsuitrit moest sluiten, die ik al 23 jaar netjes gebruikte, zonder enig probleem.

Ook hier wist ik niet meer hoe ik het had, ik kwam er niet doorheen. Mijn adviseur  was wat slimmer dan mij, en stelde een nader onderzoek in naar o.a. de buren. Hij greep onmiddellijk naar het bestemmingsplan en toen bleek vrij snel dat de helft van de Meije niet aan het bestemmingsplan voldeed. Toen waren rapen de gaar. Waarom moest ik telkens voor elke shit gehandhaafd worden en de andere bewoners mochten doen en laten wat ze wilde.

Ik heb burgemeester Mr. C. van der Kamp en nadien alle raadsleden hiervan op hoogte gesteld. Zijn antwoord was duidelijk, dat is allemaal flauwekul. Toen het kwartje toch begon te vallen, heb ik het hem weer gevraagd en toen was zijn antwoord: Luister peter jij bent nu eenmaal geen echt sexy-bedrijf. (Dit staat ook op band). 

Mijn vraag aan de burgemeester is wat verstaat hij onder een sexy-bedrijf, zijn dat alle bedrijven die illegaal bezig zijn en niet door de gemeente worden gehandhaafd. Wel is duidelijk dat de gemeente nu een sexy handhavingswethouder heeft nl. Mr. Leendert van de Heuvel,immers die heeft zo zijn voorkeur waar hij wel en niet handhaaft. 

U kunt zich nu ook voorstellen waarom de klachtenbehande-laar loco-burgemeester Drs. Martien Kromwijk het bewuste bandje niet wilde horen.  De klacht gaat specifiek over wat partijen nu hebben afgesproken en hebben geconstateerd. Burgemeester Mr. C. van der Kamp kan zich opeens niets meer herinneren. In het jargon spreekt men over het alom bekende VVD-kwaaltje. En daar ben je nog niet zo snel van af. Vraag VVD-er Gerrit van Eijk maar eens.

Wat ik ook heel belangrijk vind is dat de burgemeester terecht opmerkte in  dat bewust gesprek, als er schade is moet de gemeente die betalen. Ik maakte mij toen wat zorgen of er voldoende budget was. Dat was helemaal geen probleem, hij vergeleek de gemeente met “heroïne junkies”, ik citeer: 

dat de gemeente heroïne verslaafde zijn die onbeperkt toegang tot geld heeft bij de Europese bank tegen 0.07%, en dat geld kunnen ze alleen bij de overheid kwijt. Als ze vandaag 500 miljoen euro nodig hebben, staat het morgen op de rekening."

Dit staat ook op het bandje. 

Beste Lezer u zult nu ook het woordje "willekeur" beter begrijpen, immers ben je vriendje van de gemeente, krijg je de centjes zo over gemaakt, of dwangsommen worden niet geïnd. Ik ben als zovele geen vriendje, en krijg alles over mij heen, niks laten ze aan toeval over om mij te dwarsbomen en zelfs kapot te maken.

Dat is nu een van de punten  in de afgeronde klachtenpro-cedure, of burgemeester van der Kamp erkent dat afspraken zijn gemaakt om te komen tot een correcte oplossing. Dit ontkent hij nu faliekant, en wordt nog eens extra onderstreept door de klachtenbehandelaar Drs. Martien Kromwijk, terwijl hij van de hoed en de rand op de hoogte was Ik kom hier nog uitvoerig over te spreken.

Wat ik nu het ergste van alles vind, is dat burgemeester Mr. C. van der Kamp het presidium, dus de raad onvolledig, of misschien niet, juist heeft geïnformeerd. 

Dit is ook de belangrijkste reden dat ik de raadsleden onafhankelijk van mekaar heb proberen te benaderen. Wat kreeg als reactie: een schop onder mijn kont. En tussen neus en lippen kreeg ik te horen dat zij hier niet waren van gediend. Een oud raadslid zei het iets genuanceerder: Peter je hebt helemaal gelijk, maar het moet wel gezellig blijven in de raad, daarom heb jij pech. 

Mocht u dit nog willen controleren vraag oud raadslid CDA-er Jaco Kastelein. Zo ziet u weer dat het CDA het echt niet zo nauw neemt met de integriteit. Jan Vergeer de nieuwe fractievoorzitter zie je of hoor je niet, hij probeert alles weg te wuiven. Dit gaat hem niet lukken. Zo werkt het in de raad, al jaar en dag, en iedereen is er van op de hoogte
?????????????????????


Om volledige transparantie te betrachten heb ik iedereen maar dan ook iedereen van de gemeente in de gelegenheid gesteld, het bandje af te luisteren. Tot op heden heeft niemand binnen de gemeente Bodegraven Reeuwijk interesse de waarheid aan te horen, ondanks dat o.a. bestuurders en raadsleden bij wet gehouden zijn aan waarheidsvinding te doen. Ik zwijg maar over  onze "hoeder van integriteit" burgemeester Mr. C. van der Kamp (Gemeentewet artikel 170), hij en zijn compagnon wethouder Drs. Martien Kromwijk hebben hier niets mee van doen, maar dan ook werkelijk niets.

Vraag aan burgemeester Mr. Christiaan van der Kamp als je weet kunt hebben van al datgene wat hier staat, en je doet niks, ben je dan integer of niet.  En als je dan wel overal weet van hebt, kan het niet anders worden uitgelegd dat je niet integer ben,( en jij wist het). En nu weet je het heel zeker en je doet helemaal niks.

U mag wederom als lezer zelf oordelen wie hier nu integer handelt.  U heeft inmiddels al voldoende waarheden tot u kunnen nemen, er komt nog meer. Ik hoop dat u beseft dat dit niet alleen voor burgemeester Mr. C. van der Kamp geldt, maar ook voor  alle bestuurders, raadsleden en ambtenaren.


Wordt nog vervolgd.